Blog

Jak skutecznie rozmawiać z nauczycielami, aby dziecko z dysleksją miało łatwiej w szkole?

5/5 - (4 votes)

Rodzice dzieci z dysleksją często napotykają liczne wyzwania w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego swoim dzieciom. Negocjowanie ze szkołą i skuteczna komunikacja z nauczycielami są kluczowe, aby dziecko mogło rozwijać się w sprzyjającym środowisku. W tym tekście omówię, jak rodzice mogą podejść do tej kwestii, jakie kroki powinni podjąć i jak uświadamiać dyrekcję oraz nauczycieli na temat potrzeb ich dziecka.


Krok 1: Przygotowanie się do rozmowy

Zanim przystąpisz do rozmowy ze szkołą, upewnij się, że masz pełne zrozumienie potrzeb swojego dziecka z dysleksją. Znajomość szczegółów diagnozy dysleksji rozwojowej, trudności edukacyjnych i potencjalnych rozwiązań jest niezbędna. Sporządź listę obserwacji dotyczących zachowania i postępów dziecka w nauce.
Może to obejmować informacje takie jak:

➡️ etap rozwoju językowego i umiejętności czytania (np. dziecko umie posługiwać się sylabami, ale nie czyta całościowo);
➡️ zdolność skupienia się na zadaniach (np. dziecko jest w stanie skupić się przez 15 minut);
➡️ specyficzne trudności, takie jak słabe przetwarzanie słuchowe.

Krok 2: Umówienie spotkania

Skontaktuj się ze szkołą, aby umówić spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i specjalistami, którzy pracują z Twoim dzieckiem z dysleksją. Ważne jest, aby wszyscy kluczowi pracownicy szkoły byli świadomi potrzeb Twojego dziecka z dysleksją i mieli okazję wysłuchać Twoich uwag.

Krok 3: Przedstawienie diagnozy i potrzeb dziecka

Podczas spotkania, przekaż szczegółowe informacje o diagnozie dysleksji rozwojowej oraz jej wpływie na naukę dziecka. Upewnij się, że nauczyciele rozumieją, że dysleksja to specyficzne zaburzenie uczenia się, które nie ma związku z inteligencją dziecka. Wyjaśnij, na jakim etapie rozwoju językowego i czytania jest Twoje dziecko. Na przykład, jeśli dziecko umie posługiwać się sylabami, ale ma trudności z czytaniem całościowym tekstów, zaznacz to wyraźnie.

Krok 4: Proponowanie konkretnych rozwiązań

Ważne jest, aby przedstawić konkretne propozycje, które mogą pomóc Twojemu dziecku z dysleksją. Oto kilka przykładów:

Dostosowanie miejsca w klasie

Jeśli dziecko ma problemy z przetwarzaniem słuchowym, co jest bardzo częste w przypadku dzieci z dysleksją, siedzenie w pierwszej ławce może pomóc w lepszym odbiorze informacji.

Indywidualne podejście

Zaproponuj, aby nauczyciele dostosowali tempo nauczania do potrzeb Twojego dziecka z dysleksją i udzielali mu dodatkowego wsparcia podczas lekcji.

Wskazuj na konkretne trudności

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, wyjaśnij to nauczycielom i zaproponuj, aby zadawali dziecku pytania dotyczące treści, które pomagają w zrozumieniu kontekstu.

Dostosowanie zadań domowych

Poproś nauczycieli o dostosowanie zadań domowych do możliwości dziecka z dysleksją. Możesz zaproponować, aby zadania były krótsze i bardziej skoncentrowane na konkretnych umiejętnościach.

Wsparcie podczas testów

Zaproponuj nauczycielom dostosowanie formy testów i egzaminów, na przykład poprzez wydłużenie czasu na wykonanie zadań lub umożliwienie odpowiedzi ustnych zamiast pisemnych.

Budowanie pozytywnej atmosfery

Zachęcaj nauczycieli do tworzenia pozytywnej i wspierającej atmosfery w klasie, która pozwala dziecku czuć się akceptowanym i zmotywowanym do nauki.

Dostosowanie tempa nauczania 

Nauczyciele powinni dostosować tempo nauczania do możliwości ucznia z dysleksją, dając mu więcej czasu na zrozumienie i przyswojenie materiału.

Stosowanie metod multisensorycznych

Nauczyciele mogą wprowadzać metody nauczania, które angażują różne zmysły ucznia, takie jak użycie wizualnych pomocy dydaktycznych, dźwięków i ruchu.

Regularne sprawdzanie zrozumienia

Nauczyciele mogą regularnie sprawdzać, czy uczeń z dysleksją rozwojową rozumie omawiany materiał, zadając mu pytania i udzielając dodatkowych wyjaśnień w razie potrzeby.

Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej

Ważne jest, aby nauczyciele chwalili ucznia za jego postępy i wysiłki, co motywuje go do dalszej pracy.

Dostosowanie materiałów edukacyjnych

Materiały do czytania powinny być dostosowane do potrzeb ucznia z dysleksją rozwojową, aby ułatwić mu przyswajanie wiedzy. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

  • Używaj większej czcionki (co najmniej 12 punktów), aby tekst był łatwiejszy do czytania.
  • Używaj czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial czy Verdana, które są łatwiejsze do odczytania dla osób z dysleksją.
  • Dziel tekst na krótkie akapity i zachowuj odpowiednie odstępy między nimi, aby tekst nie wyglądał przytłaczająco.
  • Wyróżniaj kluczowe informacje kolorem lub podkreśleniami, aby ułatwić ich znalezienie i zrozumienie.
  • Używaj prostego i zrozumiałego języka, unikając skomplikowanych zdań i trudnych słów.

Krok 5: Przekazywanie wiedzy nauczycielom na temat dysleksji 

 

Możesz spotkać się z sytuacją, że jakiś nauczyciel w szkole nie ma zbyt zaawansowanej wiedzy na temat tego, czym jest dysleksja.

Uświadamianie nauczycieli i dyrekcji na temat specyfiki dysleksji rozwojowej i jej wpływu na naukę może być kluczowe dla komfortu Twojego dziecka w szkole. Możesz to zrobić, przedstawiając najnowsze badania naukowe oraz przykłady z życia Twojego dziecka. Podkreśl, że dysleksja wymaga specyficznych metod nauczania i wsparcia. Możesz również zasugerować organizowanie szkoleń dla nauczycieli, aby lepiej zrozumieli, jak pracować z uczniami z dysleksją.

Krok 6: Regularne monitorowanie postępów


Regularne spotkania z nauczycielami i specjalistami są niezbędne, aby monitorować postępy dziecka i wprowadzać ewentualne zmiany w planie wsparcia. Ustal harmonogram takich spotkań na początku roku szkolnego i trzymaj się go, aby zapewnić ciągłe wsparcie dla Twojego dziecka.

Krok 7:  Współpraca ze specjalistami

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z logopedą, terapeutą zajęciowym czy psychologiem, upewnij się, że współpracują oni ze szkołą. Wspólne działania wszystkich zaangażowanych osób mogą znacznie poprawić efektywność wsparcia. Przekazuj nauczycielom informacje od specjalistów i na odwrót, aby zapewnić spójność działań.

Podsumowanie

Negocjowanie ze szkołą i rozmowa z nauczycielami w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla dziecka z dysleksją to proces wymagający zaangażowania, wiedzy i cierpliwości. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb dziecka, przedstawienie konkretnych propozycji oraz stała współpraca ze szkołą i specjalistami. Wspólne działania mogą znacznie poprawić jakość edukacji dla dziecka z dysleksją i umożliwić mu rozwijanie swoich umiejętności w sprzyjającym środowisku. Pamiętaj, że Twoje wsparcie jako rodzica jest nieocenione i może znacząco wpłynąć na sukces edukacyjny Twojego dziecka.