Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych Agnieszka Łubkowska – właściciel i administrator Serwisu, z siedzibą Piskornia 56 c, 06-121 Pokrzywnica, NIP: 713 146 64 12,  Regon: 015644800
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Pracownię.
 3. Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz Klientów i potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Pracowni oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Pracowni.
 2. Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Pracownię jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi Pracowni, reakcji na informacje przesłane Pracowni z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Pracowni. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Pracowni, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub filmu lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pracowni.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Pracownię. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów i e-booków) należących do Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych i dostępnych na www.dardysleksji.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs, film lub e-book). Imię pozwala Pracowni zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych za pośrednictwem www.dardysleksji.pl możliwe jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz wysyłania newsletterów Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych.
 3. Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych nie udostępnia danych osobowych Klientów żadnym podmiotom zlecającym mailingi ani innym podmiotom.
 4. Informacje komercyjne związane z działaniem serwisu www.dardysleksji.pl są wysyłane sporadycznie.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.dardysleksji.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.